Algemene verkoopsvoorwaarden


Art. 1 - Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht.
Art. 2 - Wij zijn niet verantwoordelijk voor vergissingen van onze vertegen- woordiger in de prijsopgave. Bestellingen worden enkel van kracht na order- bevestiging van onzentwege en na vervulling van de eventueel daarin gestelde voorwaarden.
Art. 3 - De vermelde leveringsdata zijn slechts bij benadering opgegeven. Het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet en kan nooit aanleiding ge- ven tot schadevergoeding.
Art. 4 - Wij hebben het recht het contract eenzijdig te verbreken of de leve- ringsdatum te verschuiven in geval van overmacht.
Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, staking, ziekte onder de personeelsleden, enz... zelfs wanneer die overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Hetzelfde geldt nog indien leveringen niet betaald werden.
Art. 5 - Wanneer iemand een bestelling doet en daarna het contract verbreekt dan hebben wij de keuze, ofwel de uitvoering van het kontrakt te vorderen, ofwel de verkoop als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te eisen gelijk aan 20 % van de verkoopsom. Art. 1152 B.W. is hier van toepassing.
Art. 6 - Iedere klacht omtrent schade of tekort dient onmiddellijk bij die in ontvangstname van de goederen geformuleerd te worden. Andere klachten dienen binnen de 5 dagen na de levering schriftelijk geformuleerd te worden.
Art. 7 - De verzending of het transport der goederen geschieden steeds op risico van de koper. De port- en andere onkosten vallen te zijnen laste. De levering gebeurt alleen franco indien overeengekomen. Zelfs ingeval van franco levering blijft het risico ten laste van de koper.
Art. 8 - Zonder onze goedkeuring zal alle terugzending van bestelde waren onverbiddellijk geweigerd worden en zal er volstrekt niets aan het order wor- den gewijzigd.
Art. 9 - Behoudens tegen verborgen gebreken, wordt door ons nooit een waarborg verstrekt omtrent de kwaliteit van de geleverde goederen. Zelfs in geval van verborgen gebreken reikt onze verantwoordelijkheid niet verder dan het vervangen van het gebrekkige. De garantieperiode op de geleverde goederen is beperkt tot één jaar vanaf datum van levering, enkel geldig binnen dezelfde garanties als verstrekt door de leverancier, behoudens de wettelijke garantieplicht voor consumenten overeenkomstig de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). De installateur-verkoper is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade zoals gebruiksderving, demontagekosten, schade aan goederen, ingevolge gebrekkige kwaliteit van de geleverde goederen. Vallen niet binnen het toepassingsgebied van de garantie: een defect als gevolg van normale slijtage, een schade als gevolg van regen, water of een andere vloeistof, Corrosie, oxidatie, accidentele of opzettelijke schade, nalatigheid, de voorwaarden van abnormaal gebruik, niet-naleving van de instructies van de fabrikant, misbruik, wijziging of reparatie van producten zonder de goedkeuring van de fabrikant. Art. 10 Bij niet urgente interventies zowel telefonisch als ter plaatse op zon- en feestdagen en tussen 19u. en 8u. of voor interventies waarvoor geen technische fout van de installateur-verkoper aanwezig is, kan een verhoogd tarief worden toegepast, meer verplaatsingskosten.
Art. 10 - Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betreffende levering van goederen aan voortverkopers betaalbaar de laatste van de maand die volgt op de leveringsmaand, op onze maatschappelijke zetel. Het accepteren of endosseren van een wissel betekent geen afwijking van deze regel en mag door de koper niet beschouwd worden als schuldver- nieuwing. Uitgevoerde werken bij partikulieren zijn kontant betaalbaar.
Art. 11 - Bij niet-betaling van een factuur of wissel op de vervaldag, worden van rechtswege alle andere uitstaande facturen of wissels onmiddellijk op- eisbaar, terwijl voor ons geen enkele verplichting bestaat nog lopende orders uit te voeren. Verder zal het bedrag der achterstallige facturen of wissels van rechtswege verhoogd worden met een verwijlintrest van 1 % per maand vanaf de factuurdatum.
Art. 12 - In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, van rechtswege, het schuld- saldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Art. 13 - Alle diskonto- en inningskosten, alle innings-, en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en ander zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.
Art. 14 - De vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd gelden te ontvangen.
Art. 15 - Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van het rechtsgebied Kortrijk.
Art. 16 - Eigendomsvoorbehoud: De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige uitvoering van de verbintenissen van de koper, ook in verband met vorige of latere aankopen. De koper is nochtans verantwoordelijk voor de koopwaar en staat in voor haar mogelijke verlies bvb. door brand of diefstal.